Členstvo

:: Staň sa členom SKIALP KLUB-u KRIVÁŇ
 • členom SKIALP KLUB-u KRIVÁŇ sa môžeš stať veľmi ľahko. Stačí ak si stiahneš prihlášku, vyplníš a pošleš ju na adresu alebo e-mailom.
 • zaplatíš členský príspevok, ktorý je platný na 1 rok a následne budeš zaregistrovaný.
 • do 14 dní od registrácie ti bude doručený členský preukaz a budeš patriť do klubu kde sú ľudia s rovnakými záujmami.
 • ako člen môžeš využívať všetky výhody klubom poskytované, ako sú: zľavy v obchodoch, zúčastňovanie sa klubových akcií, prístup k metodickým materiálom, lepší prístup k informáciám potrebných pre vykonávanie outdoorových aktivít, ...
 • zúčastňovať sa na rôznych pretekov organizovaných klubom (duatlon, skialpinistické preteky) a tak rozvíjať svoju osobnosť a outdoorové aktivity.
 • ako člen klubu môžeš aktívne ovplyvňovať jeho činnosť, zúčastňovať sa valných zhromaždení, voliť a byť volený do orgánov.
:: Platenie členského:
 • najlepšie je platiť bankovým prevodom na účet SKIALP KLUB-u KRIVÁŃ v ČSOB Banke, č. ú. 4004330240/7500, alebo zaplatiť na tento účet priamo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB Banky. Platiť je možné aj bankovým príkazom cez internet. Ako variabilný symbol uvádzajte rodné číslo v tvare 801203/7687.
 • priamo oproti príjmovému dokladu je možné platiť našej pokladníčke Beáte Stančíkovej.
:: Členský poplatok na rok 2007 je 200,- Sk.

predna zadna


Zľavy pre členov SKIALP KLUB-u KRIVÁŇ
OBCHODSÍDLOZĽAVA NA PREUKAZ
Pri uplatňovaní zľavy je člen povinný sa preukázať členským preukazom.:: Výňatok zo STANOV SKIALP KLUB-u KRIVÁŇ

Článok 4
Členstvo


a) Členom sa môže stať každý záujemca o outdoorové aktivity a činnosť tohto združenia, ktorý bude dodržiavať stanovy združenia.

b) Členstvo v združení je dobrovoľné.

c) Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je zodpovedný za túto osobu.

d) Vznik členstva:
 • Záujemca podá prihlášku s prehlásením o rešpektovaní stanov klubu a vedomí osobnej zodpovednosti za svoju činnosť pri vykonávaní outdoorových aktivít.
 • Rozhodnutím výkonného výboru.
 • Zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
e) Dokladom členstva je licencia vydaná každému členovi, ktorá je v evidencii združenia.

f) Výška členského príspevku je 200,- Sk u dospelých, 0,- Sk u detí do 18. rokov pre rok 2006. Pre ďalšie obdobie o výške členského príspevku rozhoduje Valné zhromaždenie.

g) Členský príspevok na príslušný rok je člen povinný zaplatiť do 30.12. predchádzajúceho roku. Noví členovia pri podaní prihlášky. (Napr. na rok 2007 je potrebné uhradiť členský príspevok do 31. 12. 2006)

h) Zánik členstva:
 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení výkonnému výboru, zaplatené členské sa nevracia,
 • vylúčením - člena v prípade závažného porušenia stanov klubu, ak si neplní základné členské povinnosti, prípadne ak hrubo poruší morálne a etické zásady v športe, môže výkonný výbor klubu rozhodnúť o vylúčení z klubu, zaplatené členské sa nevracia,
 • vyškrtnutím - pri nezaplatení členského do 31.12.,
 • úmrtím člena,
 • zánikom združenia,
 • pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.


Článok 5
Práva a povinnosti členov


a) Každý člen má právo:
 • Slobodne rozhodovať o svojom členstve.
 • Zúčastňovať sa na športovej a spoločenskej činnosti združenia.
 • Voliť výkonný výbor združenia a zástupcov združenia v iných združeniach ( členovia starší ako 18 rokov ).
 • Byť volený do všetkých orgánov a funkcií klubu po dovŕšení 18 rokov.
 • Obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko.
 • Byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia, zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia, podávať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti združenia.
 • Využívať všetky výhody združením poskytované.
b) Povinnosti člena:
 • Dodržiavať stanovy združenia.
 • Včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky.
 • Rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia.
 • Podľa možností sa zúčastňovať školení a kurzov organizovaných združením.
 • Dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe i v spoločenskom živote a dbať na zachovanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v kolektíve združenia.
 • Dbať na účelné a šetrné využívanie spoločného majetku a nepripustiť jeho zneužívanie a poškodzovanie.
 • Podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia podľa svojich možností a schopností.

Anatomic - Lezecké steny-stavba

outdoortour _logo same.jpg
adam sport logo.png
skialp- lacnyskialp.sk.cdr10.jpg
erbturv.jpg
martin.png
logo atc.jpg
logo orezane 1.jpg
fotovyber